Forskning

Forskning i et bedre liv med autisme

For at dokumentere effekten af vores indsats arbejder sammen med en anerkendt forskningsinstitution om et evalueringsprojekt, som skal tilvejebringe viden og evidens for de anvendte faglige metoder.

Vi vil gerne have den unge med i forskningen af, hvad der kan skabe et bedre liv for mennesker med autisme. Hvad giver glæde og begejstring, hvad giver ro? Vi bruger ny teknologi, som den unge får lov at afprøve og vurdere.

Evaluering af projektet

Vi vil sammen med anerkendt forskningsinstitution gennemføre en evaluering af projektet med fokus på udvikling af de unges trivsel og livskvalitet over en 2 1/2-årig periode.

Evalueringen vil blive gennemført via metodetriangulering, hvor der vil blive gennemført både en kvantitativ undersøgelse med spørgeskema, en kvalitativ undersøgelse med interview, samt observationer af den daglige pædagogiske praksis.

Sideløbende vil der blive indsamlet data om de unges udvikling på baggrund af den systematiske indsamling af data, som institutionen foretager som led i opfølgningen på de unges individuelle handleplaner.

Virkningsevaluering er en programteori

Evalueringen vil blive gennemført som en virkningsevaluering, hvorigennem både de unges og organisationens udvikling vil blive fulgt og undersøgt.

Grundlaget for at udføre en virkningsevaluering er en programteori, der indeholderen en række eksplicitte antagelser om, hvad der forbinder en given indsats overfor en bestemt målgruppe med bestemte resultater i en given kontekst. Det vil sige kausalitet mellem indsats og effekt. Der arbejdes her med en definition af forbindelserne mellem:

  • Målgruppe
  • Problematik
  • Formål
  • Ressourcer
  • Aktiviteter
  • Virkninger

Medarbejdernes praksis

Undersøgelsen vil derudover indeholde en undersøgelse af medarbejdernes praksis – herunder om den faktisk bliver ensartet og i overensstemmelse med de værdier og metoder, som er besluttet for Levefællesskabet.

Levefællesskabet er således baseret på en antagelse om, at de ansattes tilgang til arbejdet med målgruppen kan gøre en afgørende forskel for de unges udvikling og trivsel.

Det er vores forventning, at vi gennem en sådan forskningsbaseret evaluering i samarbejde med den anerkendte forskningsinstitution kan få viden om pædagogiske metoder i samspil med sanseteknologiske løsninger og deres effekt – en evidensbaseret viden, der er stærkt efterspurgt af kommunerne.

Den producerede viden vil blive publiceret og udbredt til gavn for den pædagogiske praksis inden for området.